Spotkanie grupy wsparcia w miesiącu marcu 2017 r.

http://pcpr.ostrowiec.info/wp-content/uploads/2014/11/images-150x150.jpgW dniu 27 marca 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia, w którym uczestniczyli koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św., psycholog oraz rodziny zastępcze spokrewnione i niezawodowe.

Stypendia dla rodzin dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Szanowni Państwo,

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Nabór wniosków trwa do 9 kwietnia br. Wszelkie informacje dostępne są na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl
Dodatkowo w załączeniu przesyłamy szczegółowe informacje oraz grafikę do wykorzystania na stronach internetowych.

Wnioski przyjmujemy wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę https://www.spes.org.pl/stypendium-wniosek bazy danych.

Prosimy o przekazanie informacji instytucjom i organizacjom pomocy społecznej, na stronach internetowych i w innych dostępnych Państwu publikatorach.

Pracowników służb społecznych prosimy o pomoc w dotarciu do najbardziej potrzebujących oraz udzielenie pomocy osobom nieposiadającym dostępu do komputera czy Internetu, w wypełnieniu formularza wniosku.

Stypendia SPES – informacje 2017

Ogłoszenie

TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU

„SPARK – ŚWIĘTOKRZYSKI PROGRAM AKTYWIZACJI I ROZWOJU KOMPETENCJI”
WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU
OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA I ROZWÓJ.

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO
OSÓB MŁODYCH, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 29 ROK ŻYCIA,
BIERNYCH ZAWODOWO,
NIEUCZESTNICZĄCYCH W SZKOLENIU I KSZTAŁCENIU DZIENNYM,
MIESZKAJĄCYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO.
ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNE I DŁUGOTRWALE BEZROBOTNE.

1. SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM I POŚREDNIKIEM PRACY
2. KURSY ZAWODOWE (stypendium śr. 8,61 zł/godz. szkolenia oraz ZUS:
 SPAWACZ TIG/MAG/MIG (CIĘCIE I SPAWANIE METALI);
OBSŁUGA OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE CNC;
MONTER OZE (MIN. 1 ŹRÓDŁO ENERGII) WRAZ Z UPRAWNIENIAMI SEP
W ZAKRESIE EKSPLOATACJI: G-L , G-2 I G-3;
REJESTRATORKA MEDYCZNA Z MIN. 1 MODUŁEM BAZ DANYCH;
RECEPCJONISTKA HOTELOWA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH I TERMINALI
KART PŁATNICZYCH;
OPIEKUNKA OSÓB STARSZYCH Z KURSEM MASAŻU LECZNICZEGO;
3. 3-MIESIĘCZNE STAŻE ZAWODOWE (stypendium 1850 zł netto/m-c plus ZUS)
4. USŁUGI ASYSTENTA/-KI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
5. REFUNDACJA KOSZTÓW DOJAZDU
6. MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
7. PRZERWA KAWOWA
8. UBEZPIECZENIE NNW I OC

KONTAKT ORAZ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
POZASZKOLNY OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO „SYSTEM” SP. Z O.O.
BIURO PROJEKTU
CZYNNE W GODZ. 8.00 – 16.00
KIELCE 25-001
SIENKIEWICZA 76/307 3PIĘTRO
TEL: 796 439 041                         E-MAIL: spark123@interia.eu

Aktywny samorząd dla studentów w 2017 roku

W dniu 24 stycznia 2017 roku Zarząd Funduszu przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku.

Terminy

Terminy przyjmowania wniosków w 2017 roku:

 • Od dnia 06 marca 2017 r. do dnia 30 marca 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017),
 • Od dnia 04 września 2017 r. do dnia 10 października 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018).

Dla kogo dofinansowanie

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 2. pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

 1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub wobec Realizatora programu,
 2. aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Warunki dofinansowania opisane są w ust. 10-25 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)”.

Wysokość dofinansowania

Warunki dofinansowania opisane są w ust. 10-25 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)”.

W 2017 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
  – do 4.000 zł,
 3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
 1. W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek. Dochody z różnych źródeł sumują się. W przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r.

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Warunki zwiększenia dofinansowania

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 1. 700 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada orzeczenie o niepełnosprawności
  w stopniu znacznym lub orzeczenie równoważne i porusza się przy pomocy wózka inwalidzkiego w związku z czym wymaga stałej lub doraźnej pomocy innej osoby
  w codziennym funkcjonowaniu – co wskazane jest w posiadanym orzeczeniu.,
 2. 500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 3. 300   zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,
 4. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie
  na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.

 

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny

Wysokość dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku, wysokość dodatku możliwego do wypłaty wynosi:

 1. do 25% – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 50%,
 2. do 50% – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
 3. do 75% – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym;
 4. do 100% – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Warunki zmniejszenia dofinansowania

Dodatek nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Kwota dofinansowania kosztów czesnego ulega zmniejszeniu o 300 zł, jeśli osoba niepełnosprawna po ukończeniu nauki objętej dofinansowaniem, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wyższym (np. po zakończeniu studiów I stopnia, ponownie rozpoczyna studia I stopnia).

Zmniejszenie kwoty dofinansowania kosztów czesnego nie obowiązuje, jeśli osoba niepełnosprawna:

 1. ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wcześniejsze wsparcie nastąpiło np. od III roku), albo
 2. jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji na poziomie wyższym.

MODUŁ II – wysokość udziału własnego Wnioskodawcy (w kosztach czesnego)

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Dofinansowanie kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy

Możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku (zgodnie z rozdziałem VII ust. 3 pkt 2 programu) tj. :

 1.  aktualnego roku szkolnego/akademickiego 2016/2017,
 2.  roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 w przypadku wniosków składanych do 10 października 2017 r.

Warunki uzyskania pomocy na dofinansowanie nauki

 1. każdy Wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym – warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów:
  1. „STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
  2. „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
   z uwzględnieniem pkt 2,
 2. Wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu – do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów,
 3. decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez Wnioskodawcę semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego – należy do kompetencji Realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4,
 4. wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 1 – z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym i tylko wtedy, gdy powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia/zamknięcie kierunku).
 5. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza), zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II, z uwzględnieniem pkt 6;
 6.  na pisemny wniosek Realizatora programu, Pełnomocnicy Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą podjąć decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki (w przypadku Wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem) – zwrot kwoty dofinansowania kosztów nauki, o którym mowa w pkt 5 – nie ma wówczas zastosowania.

W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Dodatkowo, przypominamy:

 • dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),
 • decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje samorząd powiatowy,
 • kwota dofinansowania nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
 • decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego – aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania
  do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu.

Akademia Świadomego Rodzica – VI edycja – nabór trwa do 24 lutego 2017 r.

Rodzicielstwo Zastępcze to wielka odpowiedzialność i trud fizyczny, psychiczny oraz społeczny. Wychowywanie przyjętego dziecka wiąże się z przeżywaniem bardzo silnych emocji, konfrontuje z bezradnością i przeżywaniem jego krzywdy po raz kolejny. Jest doświadczeniem, które bezpośrednio ma wpływ na życie emocjonalne rodzica zastępczego i adopcyjnego. Rodzice zastępczy niejednokrotnie doświadczają niezrozumienia ze strony najbliższego otoczenia, a często i instytucji. Rodzicielstwo zastępcze to doświadczanie radości i satysfakcji, ale także konfrontowanie się z bezradnością, niemocą oraz niejednokrotnie poczuciem bezsilności.

Opiekunowie zastępczy potrzebują wsparcia i konkretnych umiejętności pozwalających na skuteczniejsze pomaganie dzieciom, rozumienie siebie w tym procesie oraz unikanie wypalenia. To ważne, aby zrozumieć zakres swojej odpowiedzialności, poczucie sprawstwa i wpływu na rozwój dziecka obarczonego odrzuceniem. Jednocześnie pamiętając, że wraz z dzieckiem przyjmuje się jego historię i różnego charakteru doświadczenia. Potrzebne jest zachowanie równowagi pomiędzy własnymi potrzebami a rolą rodzica.

Wychodząc naprzeciw takim potrzebom proponujemy projekt Akademii Świadomego Rodzica, jako formę wsparcia i rozwoju własnych kompetencji rodzicielskich w kontakcie z dziećmi powierzonymi opiece zastępczej. W ramach programu Akademii uczestnicy są wyposażani w wiedzę z zakresu tematu przywiązania i kompetencje pozwalające na radzenie sobie z sytuacją traumy oraz zaburzeń rozwojowych powierzonych dzieci. Pozwala na lepsze rozumienie tego, co dzieje się w rodzinie zastępczej lub adopcyjnej z dzieckiem po doświadczeniach krzywdy lub borykających się z trudnościami rozwojowymi. Wyposaża rodziców w umiejętności radzenia sobie z trudami wychowywania przyjętego dziecka, tak by uniknąć wypalenia. Projekt uwzględnia indywidualne podejście do dziecka i rodzica, umożliwiając wzajemne wspieranie się oraz wspólne poszukiwanie rozwiązań.

cały program wraz z informacjami organizacyjnymi jest dostępny na stronie: www.ey.com/pl/pl/about-us/corporate-responsibility/fundacja–pomoc-psychologiczna–akademia-swiadomego-rodzica–edycja-vi

Wparcie dla osób młodych – Zapraszamy do projektu

Dzień Dobry,

Polska Giełda Pracy Sp. s o. o. pragnie zaprosić do udziału w projekcie – „Akcja Aktywizacja” osoby młode z woj. świętokrzyskiego , które  pozostają bez pracy,  nie kształcą się w trybie dziennym oraz nie szkolą się, tzn. w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału w szkoleniu.

W ramach projektu oferujemy:

- indywidualne doradztwo,

-warsztaty w tym Warsztaty Kompetencji Międzykulturowych

- pośrednictwo Pracy,

-certyfikowane szkolenia (Barman/ka, Obsługa ruchu turystycznego, Wykonywanie usług kelnerskich)

-stypendium szkoleniowe z tytułu uczestnictwa w szkoleniu

-4- miesięczne płatne staże zawodowe

Doceniając Państwa zaangażowanie w edukację i rozwój zawodowy młodych ludzi kierujemy do Państwa prośbę o rozpowszechnienie informacji o projekcie na Waszej stronie internetowej oraz w innych miejscach dostępnych dla zainteresowanych.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: www.aktywizacja.langeuro.com oraz pod numerem telefonu: 81 743 84 00.

KOMUNIKAT Aktywny Samorząd !!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku. Beneficjentów programu pomocy prosimy o zapoznanie się z ww. dokumentem: http://www.pfron.org.pl/download/1/7391/zalacznikdounr52017ZPFRONKierunk…

W chwili obecnej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przygotowuje nowe procedury i wnioski o dofinansowanie na 2017 rok dla beneficjentów Programu, które uwzględnią kolejne zmiany w jego realizacji wprowadzone przez Zarząd PFRON uchwałą nr 5/2017 z dnia 24 stycznia 2017r.

Nowe wnioski oraz terminy naboru w programie Aktywny Samorząd w roku 2017 ogłoszone zostaną na stronie internetowej PCPR pod koniec lutego bieżącego roku.

Nabór propozycji projektów do Programu Prac EUCPN

Krajowy Przedstawiciel Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości prowadzi nabór propozycji projektów do Programu EUCPN na 2017 rok. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach współpracy międzynarodowej na poziomie Unii Europejskiej koordynuje udział Polski w Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN). Dzięki EUCPN państwa członkowskie mogą wymieniać między sobą informacje i doświadczenia dotyczące zapobiegania przestępczości.

Sieć zapewnia także dostęp do dobrych praktyk i rozwiązań legislacyjnych, w tym do projektów profilaktycznych prowadzonych w innych państwach członkowskich. EUCPN zapewnia również możliwość prezentowania i udostępniania polskich rozwiązań i projektów profilaktycznych na szczeblu międzynarodowym, poprzez Krajowego Przedstawiciela Polski w EUCPN, stronę internetową EUCPN oraz udział w konferencji dobrych praktyk.

Projekty, które państwa członkowskie zgłaszają do Programu Prac EUCPN, zamieszczane są również na stronie internetowej Sieci oraz w Newsletterach. Ponadto Sekretariat EUCPN promuje konkretne projekty w mediach społecznościowych (głównie na Twitterze). Jest to niewątpliwie ogromna szansa na promocję swoich projektów na szczeblu międzynarodowym.

W oparciu o nadesłane propozycje projektów przygotowany będzie Program Prac, który to zostanie zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu w marcu br. Dotychczas zgłoszone zostały dwie polskie inicjatywy: Program „Razem bezpieczniej” oraz „Cyberdżungla” Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

W związku z powyższym zwracamy się do organizacji pozarządowych, jeśli realizują, koordynują bądź znają jakieś ciekawe inicjatywy profilaktyczne, które są lub będą realizowane w bieżącym roku, prosimy o przesyłanie projektów opisanych na załączonym formularzu w terminie do 6 lutego 2017 r. na adres: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego aleja IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Zakres tematyczny zgłoszeń jest dowolny, jednakże z uwagi na tematy przewodnie Prezydencji pożądane są projekty obejmujące: bezpieczeństwo seniorów, zapobieganie cyberprzestępczości, włamaniom do domów i kradzieżom kieszonkowym.

Załącznik:

Formularz_dla_projektu_do_programu_prac_EUCPN-PL

10. edycja Programu Stypendialnego „Moja Przyszłość” – zapraszamy do składania wniosków

Ponad 160 tysięcy bezpośrednio dla dzieci i młodzieży!

10. edycja Programu Stypendialnego „Moja Przyszłość”.

http://towarzystwonaszdom.pl/program-stypendialny-moja-przyszlosc/

Towarzystwo Nasz Dom ogłasza Program  Stypendialny  skierowany do dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnych formach opieki zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Źródło pomocy finansowej:

Źródłem Pomocy finansowej przyznawanej w Programie są środki otrzymane od Raiffeisen Bank Polska S.A., Fundacji Polish Childrens Rainbow z siedzibą w Kalifornii oraz z akcji „Góra Grosza 2016” prowadzonej w szkołach i przedszkolach oraz innych placówkach oświatowych w całej Polsce.

Decyzją Zarządu Towarzystwa Nasz Dom kwota przeznaczona do dystrybucji w tegorocznej edycji Programu wynosi 166 000 zł.

Adresaci konkursu: dzieci  i młodzież przebywająca w:

 • rodzinnej formie opieki zastępczej: spokrewnionej rodzinie zastępczej, niezawodowej rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie zastępczej, zawodowej specjalistycznej rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego.

Wysokość pomocy:

Maksymalna wysokość dofinansowania w ramach jednego wniosku wynosi 5 000 złotych, przy założeniu, że dofinansowanie na 1 dziecko nie przekracza 1000 złotych.

W przypadku korepetycji z zakresu wiedzy na poziomie szkoły podstawowej, dofinansowanie na 1 dziecko nie może przekroczyć 500 złotych.

Priorytety udzielanej pomocy: wsparcie finansowego na zajęcia:

 • przygotowujące do ukończenia danego etapu edukacji,
 • przygotowujące do rozpoczęcia kolejnego etapu edukacji,
 • pozwalające na zdobycie kompetencji zawodowych,
 • rozwijające pasje i zainteresowania,
 • zajęcia rewalidacyjno-kompensacyjnych (tzw. korepetycje)

W 2017 roku priorytetem będą inicjatywy ukierunkowane na zdobywanie wiedzy i umiejętności wykraczającej ponad standardowy program nauczania na poziomie szkoły podstawowej (specjalizacje zawodowe, rozwój zainteresowań). W przypadku projektów dotyczących korepetycji z zakresu szkoły podstawowej, organizator zastrzega sobie prawo do zasięgnięcia opinii pedagoga szkolnego z placówki, do której uczęszcza Uczestnik.

Czas składania wniosków:

9 – 31 stycznia 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Wyniki konkursu:

13 lutego 2017r - wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej www.towarzystwonaszdom.pl

Zasady przystąpienia do konkursu i szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie oraz załącznikach do regulaminu.

Zapraszamy do składania wniosków konkursowych.

Jeden egzemplarz wniosku należy wysłać (w formie papierowej) na poniższy adres:

Towarzystwo Nasz Dom

Al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa

z dopiskiem: Program Stypendialny

Koordynator:

Elżbieta Prządka, 22 834 60 53, 508 106 152  lub e.przadka@naszdom.org.pl

 

Dokumenty do pobrania

1. Załącznik nr 1 – Zgłoszenie do Programu Stypendialnego „Moja Przyszłość”

2. Załącznik nr 2 – Zgłoszenie do Programu Stypendialnego „Moja Przyszłość” – usamodzielniony wychowanek

3. Załącznik nr 3 – Raport cząstkowy programu stypendialnego „Moja Przyszłość”

4. Załącznik nr 4 – Raport końcowy programu stypendialnego „Moja Przyszłość”

5. Załącznik nr 5 – Podsumowanie wykorzystania stypendium „Moja Przyszłość” składający się z 3 elementów

6. Przykładowy wzór umowy o przekazaniu środków finansowych w ramach Programu

Regulamin_ Fundusz Stypendialny

Życzenia świąteczne i noworoczne