XI Kongres Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż pod hasłem „Jedność w różnorodności – świętokrzyskie organizacje pozarządowe wobec nowych wyzwań”, 19 października w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach po raz jedenasty odbędzie się Kongres Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa we wtorek 17 października 2017 roku.

Uczestnicy kongresu poznają m.in. możliwości wykorzystywania środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego przez duże organizacje pozarządowe oraz na duże inicjatywy, poznają zasady funkcjonowania ekonomii społecznej, a także dowiedzą się, jak można kształtować i wzmacniać tożsamość społeczności lokalnych poprzez wspieranie dziedzictwa kulturowego.

Program w załączniku:

pismo kongres stowarzyszen

Akcja Wojewody Świętokrzyskiego „Potrzebuję rodziców od zaraz”

Program dla młodzieży z pieczy instytucjonalnej i rodzinnej

Towarzystwo Nasz Dom oraz DPD Polska ogłasza drugą edycję programu Kierunek Samodzielność

Po udanym pilotażu programu „Kierunek Samodzielność” ogłaszamy drugą edycję tego przedsięwzięcia. W ramach projektu zdolni uczniowie przebywający w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej i uczący się w ostatnich klasach liceów, techników i szkół zawodowych mogą ubiegać się o uczestnictwo w kursach, które przybliżą spełnienie ich zawodowych marzeń.

Kandydat do programu składa aplikację zawierającą opis kursu wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, dlaczego szkolenie ma zostać ufundowane właśnie jemu. Przy ocenie komisja bierze pod uwagę wyniki w nauce, wysoki poziom motywacji oraz pozytywną opinię wychowawców lub opiekunów.

Pierwsza edycja programu ukazała realne potrzeby młodych ludzi z domów dziecka i rodzinnej pieczy zastępczej u progu dorosłego życia. Potwierdzają to opinie jego uczestników. Udało się nam sfinansować kursy zawodowe dla czworga uczniów i dzięki temu zwiększyliśmy szanse na ich usamodzielnienie. Według jednej z laureatek ubiegłorocznej edycji, program pozwolił jej na zapoznanie się z pracą księgowej i zdobycie w praktyce konkretnych umiejętności. Inny laureat pierwszej edycji programu marzący o studiach na architekturze zdobył pierwsze szlify w rysunku pod okiem fachowców różnych technik szrafu i szkicowania.

Na tegoroczne zgłoszenia czekamy do 2 października (liczy się data stempla pocztowego).

Wybranym przez nas uczestnikom zapewnimy finansowe wsparcie na wybrany przez nich kurs, udział w dwudniowym szkoleniu rozwojowym  oraz roczną opieką merytoryczną.

Wszelkie informacje o programie znajdują się w Regulaminie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nim.

http://towarzystwonaszdom.pl/kierunek-samodzielnosc/

Regulamin Programu Kierunek Samodzielnosc

Komplet dokumentów do wypełnienia i przesłania

IX Międzynarodowe Forum Tato.Net „WOLNOŚĆ & DYSCYPLINA”

Kluczowym wydarzeniem będzie IX Międzynarodowe Forum Tato.Net. Spotkanie odbędzie się 30 września br. pod hasłem „Wolność & Dyscyplina”. Honorowym patronatem objął je prezydent Andrzej Duda.

Główne tematy Forum:

  • Jak dziś walczyć o wolność wewnętrzną i samodyscyplinę
  • W jaki sposób wychowywać do mądrego korzystania z wolności
  • Jak zostawiać dzieciom wolność powierzając im obowiązki

Miejsce: Hotel Arche w Łochowie k. Warszawy, ul. Konopnickiej 1

Data: 30 września 2017 r. (sobota), godz. 10.00 – 18.00

Opłata: 200,00 zł

Szczegółowe informacje: www.forum.tato.net

Uczestnicy spotkania:

  • Otrzymają komplet materiałów warsztatowych, które pozwolą na analizę swojej ojcowskiej roli i plan poprawy realizacji w rodzinie,
  • Będą umiejętnie wykorzystywać wiedzę, która pomoże im zwiększyć odpowiedzialność rodzicielską w rodzinie zastępczej,
  • Ojcowie zastępczy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podnoszącego kompetencje w obszarze rodzinnej pieczy zastępczej.

Spotkanie grupy wsparcia w miesiącu sierpniu 2017 r.

http://pcpr.ostrowiec.info/wp-content/uploads/2014/11/images-150x150.jpgW dniu 23 sierpnia 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia.

Uwaga studenci i uczniowie !!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. ogłasza termin naboru wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” –  Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji na semestr i półrocze zimowe 2017/2018.

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW NA SEMESTR/PÓŁROCZE ZIMOWE 2017/2018 MODUŁ II:

   od dnia 11 września 2017 r. – do dnia 10 października 2017 r.

Spotkanie grupy wsparcia w miesiącu lipcu 2017 r.

http://pcpr.ostrowiec.info/wp-content/uploads/2014/11/images-150x150.jpgW dniu 19 lipca 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia.

FUNDACJA ZNAJDŻ POMOC

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje o działalności Fundacji „Znajdź Pomoc”. Głównym celem Fundacji jest prowadzenie Ogólnopolskiego Portalu Wsparcia „ZnajdzPomoc.pl”. Portal ten ma służyć wszystkim osobom (chorym, niepełnosprawnym, znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej).

W związku z powyższym zachęcamy do kontaktu:

Fundacja „Znajdź Pomoc”

ul. Woziwody 8

02-908 Warszawa

Telefon: 22 2992928

Spotkanie grupy wsparcia w miesiącu czerwcu 2017 r.

http://pcpr.ostrowiec.info/wp-content/uploads/2014/11/images-150x150.jpgW dniu 28 czerwca 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia, w którym uczestniczyli psycholog i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. oraz rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe i prowadzący rodzinny dom dziecka.

XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu „OTWARTE DRZWI”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XIV edycję Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym „OTWARTE DRZWI”.

Termin składania prac: do 7 sierpnia 2017 r.

Miejsce składania prac: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Al. Jana Pawła II 13,
00-828 Warszawa, z dopiskiem ,,OTWARTE DRZWI”

Prace można przesyłać pocztą lub składać osobiście w kancelarii PFRON.

Uczestnicy i warunki konkursu

       do Konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie,

       prace do Konkursu może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej,

       konkursem objęte są prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą oraz rozprawy doktorskie podejmujące tematykę związaną z problematyką osób niepełnosprawnych obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do konkursu.

Kategorie prac

rehabilitacja  społeczna,

       rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym,

       rehabilitacja medyczna (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym).

Sposób składania prac

Prace należy składać w wersji papierowej (zszytej w sposób trwały) w 1 egzemplarzu. W przypadku prac o objętości przekraczającej 200 stron maszynopisu, wymagane jest złożenie 2 egzemplarzy w wersji papierowej.

Do pracy należy dołączyć:

  1. wypełniony i opatrzony podpisami formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia,
  2. streszczenie pracy o objętości ok. 8 tys. znaków, które powinno zawierać:

prezentację przedmiotu pracy,

cel i przedmiot badań, najważniejsze pytania badawcze,

techniki badawcze,

najważniejsze wnioski wynikające z pracy i ich praktyczne wykorzystanie.

3. recenzje pracy,

4. płytę CD/DVD zawierającą wersje elektroniczne: pracy, streszczenia oraz formularza zgłoszeniowego.

Na płycie należy umieścić w sposób trwały (np. niezmywalnym flamastrem) tytuł pracy oraz imię i nazwisko autora. W przypadku prac o objętości przekraczającej 200 stron maszynopisu, wymagane jest przesłanie dodatkowego egzemplarza w wersji papierowej, zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu Konkursu.

Wyniki konkursu

Informacje o terminie rozstrzygnięcia Konkursu, wynikach oraz uroczystym finale zostaną podane odrębnym komunikatem na witrynie internetowej www.pfron.org.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej PFRON.

O terminie wręczenia nagród Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni pisemnie.

Osoby odpowiedzialne za organizację Konkursu

Tomasz Wojakowski – tel. (22) 50 55 448

Bartosz Giedrys – tel. (22) 50 55 137

e-mail: pwi@pfron.org.pl