POTRZEBUJEMY RODZICÓW OD ZARAZ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. ogłasza nabór dla kandydatów chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Mogą to być osoby, które zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575 z późn. zm.) spełniają następujące warunki:

-   dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

-   przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

-   nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

- nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

-  wypełniają obowiązek alimentacyjny -  w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

- są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone: zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;

- zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb oraz co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę posiada stałe źródło dochodu;

- nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Ostrowcu Św., ul. Świętokrzyska 22, VI piętro, pokój 6.6 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 oraz pod numerem tel. (41) 24 99 416 i (41) 24 99 405.

Im więcej wiesz, tym lepiej pomagasz

Zażywanie przez młodych ludzi środków psychoaktywnych tzw. „dopalaczy” stało się współcześnie problem wymagającym coraz to nowych rozwiązań  w celu jego zażegnania. Wiedza na temat zagrożeń związanych z uzależnieniem jest niebywale przydatna w prowadzeniu procesu wychowawczego zwłaszcza, gdy opieka jest sprawowana nad młodzieżą w środowisku zastępczym. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim chcąc przybliżyć tematykę związaną ze skalą zjawiska na terenie województwa świętokrzyskiego, etiologią uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych, metod profilaktyki oraz konsekwencji prawnych wynikających z naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w dniu 16 września br. w Starostwie  Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim zorganizowało szkolenie dla rodzin i opiekunów z pieczy zastępczej. Szkolenie zostało przeprowadzone przez 3 prelegentów: z Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, ze Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „PRO” oraz z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Św. Ogólnym celem szkolenia było podniesienie poziomu wiedzy rodziców zastępczych oraz wychowawców z placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Powiatu Ostrowieckiego nt. zagrożeń wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych, środków zastępczych przez adolescentów oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnicy mogli dowiedzieć się czym są dopalacze, jak działają na organizm oraz jakie są skutki ich zażywania, jak zachować się w sytuacji, kiedy zauważą, że dziecko jest pod wpływem dopalaczy, na co zwrócić szczególną uwagę oraz gdzie szukać pomocy. Ponadto mieli możliwość osobiście doświadczyć w specjalnych okularach: alkogoglach i narkogoglach jak widzi osoba nietrzeźwa oraz będąca pod wpływem narkotyków oraz zobaczyć, jak wyglądają narkotyki, dopalacze na podstawie atrap oraz przy pomocy zestawu przedmiotów służących do zażywania narkotyków.

Osoby biorące udział w szkoleniu pozytywnie oceniły zakres tematyczny i profesjonalny sposób ich przeprowadzenia. Można więc oczekiwać, że zdobyta wiedza przyczyni się do większej wrażliwości i właściwego reagowania na takie sytuacje, nie tylko w odniesieniu do podopiecznych, ale i innych osób dotkniętych problemem uzależnienia.

WSPARCIE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. wspiera rodziców zastępczych w sprawowaniu opieki nad powierzonymi im dziećmi poprzez m.in. organizowanie szkoleń, mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę występujące potrzeby. Trudności  zgłaszane przez rodziców zastępczych dotyczą najczęściej problemów wychowawczych z podopiecznymi w okresie dojrzewania.

W dniu 10 września br. w Starostwie  Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37 zorganizowano szkolenie dla rodzin zastępczych spokrewnionych i ich wychowanków na temat: „Komunikacja z dzieckiem w okresie dojrzewania, sprawiającego trudności wychowawcze”. Szkolenie przeprowadziła Firma Szkoleniowa „PRAXE” z Czechowic-Dziedzic. Tematyka dotyczyła doskonalenia umiejętności nawiązywania kontaktu z dzieckiem, budowania poczucia wartości dziecka jako sposób wywierania wpływu, udzielania wsparcia, motywowania dziecka do zmiany zachowań, dawania informacji zwrotnych jako model obustronnej komunikacji w rodzinie, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, narada rodzinna.

W szkoleniu wzięło udział 9 rodziców zastępczych wraz z podopiecznymi. Liczebność grupy wynosiła maksymalnie do 20 osób ze względu na interakcyjne metody pracy. Uczestnicy szkolenia otrzymali streszczenia poruszanych treści, a na zakończenie każdy z rodziców otrzymał zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Osoby biorące udział w szkoleniu pozytywnie oceniły zakres tematyczny i profesjonalny sposób jego przeprowadzenia. Można więc oczekiwać, że zdobyta wiedza przyczyni się do prawidłowego budowania relacji między rodzicami zastępczymi a ich podopiecznymi.

Zaproszenie do udziału w X edycji Kampanii Wojewody Świętokrzyskiego „Potrzebuję rodziców od zaraz”

„Migajmy razem”

Kolejne spotkanie grupy wsparcia w miesiącu lipcu 2016 r.

http://pcpr.ostrowiec.info/wp-content/uploads/2014/11/images-150x150.jpgW dniu 28 lipca 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św., ul. Iłżecka 37 odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia. Tym razem na spotkanie zostały zaproszone rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe.

Zaproszenie do udziału w XIII edycji ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi”, realizowanego w ramach programu „Wsparcie inicjatyw”

Szkolenie kadr pomocy społecznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. informuje, że w ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w Ostrowcu Św. w dniach: 1 lipca 2016 r. i 4 lipca 2016 r. w godzinach od 8.15. do 15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św., ul. Iłżecka 37 odbyły się szkolenia w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa zawodowej kadry pomocy społecznej.

Szkolenia zostały przeprowadzone przez funkcjonariuszy: Pana Łukasza Chmielewskiego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz Panią Ilonę Piwnik, Panią Monikę Lis i Pana Piotra Guzal z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Św. i uczestniczyło w nich 29 osób pracujących w następujących instytucjach:

- ośrodkach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu ostrowieckiego,

- Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., ul. Grabowiecka 7,

- Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., os. Słoneczne 49,

- Środowiskowym Domu Samopomocy, w Ostrowcu Św., ul. Focha 5,

- Warsztacie Terapii Zajęciowej w Ostrowcu Św., ul. Rzeczki 18,

- Warsztacie Terapii Zajęciowej w Ostrowcu Św., ul. Żabia 31,

- Niepublicznej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej ,,Nasz Dom” w Ostrowcu Św.,

- Niepublicznych Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 1, Nr 2 i Nr 3 w Małachowie,

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św.

Kolejne spotkanie grupy wsparcia w miesiącu czerwcu 2016 r.

http://pcpr.ostrowiec.info/wp-content/uploads/2014/11/images-150x150.jpgW dniu 27 czerwca 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św., ul. Iłżecka 37 odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia. Tym razem na spotkanie zostały zaproszone rodziny zastępcze spokrewnione i niezawodowe.

 „Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa,
nadzieją , która ciągle kwitnie, przyszłością.
Nie może i nie powinno być dzieci porzuconych.
Ani dzieci bez rodziny. Ani dzieci ulicy…
Należy czuwać, aby dobro dziecka było
zawsze stawiane na pierwszym miejscu.”

 (Jan Paweł II)

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego wszystkim rodzicom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz pracownikom placówek opiekuńczowychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Ostrowieckiego w dowód szacunku dla Ich pracy, pragniemy złożyć podziękowania za trud i poświęcenie, za troskę i opiekę, którymi każdego dnia darzą swoich podopiecznych i życzyć wielu sił, zrozumienia, cierpliwości, wytrwałości oraz doświadczania tego dobra, które okazują potrzebującym. Niech uśmiech dziecka dodaje sił do podejmowania codziennego wysiłku i wytrwałości w pełnieniu tej misji.

Dzieciom z okazji Dnia Dziecka życzymy kochających i troskliwych opiekunów, którzy wprowadzą je w dorosłe życie.

Z wyrazami szacunku

Starosta Ostrowiecki

Zbigniew Duda

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego

Dyrektor i Pracownicy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św.