Uwaga studenci i uczniowie !!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. ogłasza termin naboru wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” –  Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji na semestr i półrocze zimowe 2017/2018.

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW NA SEMESTR/PÓŁROCZE ZIMOWE 2017/2018 MODUŁ II:

   od dnia 11 września 2017 r. – do dnia 10 października 2017 r.

Spotkanie grupy wsparcia w miesiącu lipcu 2017 r.

http://pcpr.ostrowiec.info/wp-content/uploads/2014/11/images-150x150.jpgW dniu 19 lipca 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia.

FUNDACJA ZNAJDŻ POMOC

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje o działalności Fundacji „Znajdź Pomoc”. Głównym celem Fundacji jest prowadzenie Ogólnopolskiego Portalu Wsparcia „ZnajdzPomoc.pl”. Portal ten ma służyć wszystkim osobom (chorym, niepełnosprawnym, znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej).

W związku z powyższym zachęcamy do kontaktu:

Fundacja „Znajdź Pomoc”

ul. Woziwody 8

02-908 Warszawa

Telefon: 22 2992928

Spotkanie grupy wsparcia w miesiącu czerwcu 2017 r.

http://pcpr.ostrowiec.info/wp-content/uploads/2014/11/images-150x150.jpgW dniu 28 czerwca 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia, w którym uczestniczyli psycholog i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. oraz rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe i prowadzący rodzinny dom dziecka.

XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu „OTWARTE DRZWI”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XIV edycję Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym „OTWARTE DRZWI”.

Termin składania prac: do 7 sierpnia 2017 r.

Miejsce składania prac: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Al. Jana Pawła II 13,
00-828 Warszawa, z dopiskiem ,,OTWARTE DRZWI”

Prace można przesyłać pocztą lub składać osobiście w kancelarii PFRON.

Uczestnicy i warunki konkursu

       do Konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie,

       prace do Konkursu może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej,

       konkursem objęte są prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą oraz rozprawy doktorskie podejmujące tematykę związaną z problematyką osób niepełnosprawnych obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do konkursu.

Kategorie prac

rehabilitacja  społeczna,

       rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym,

       rehabilitacja medyczna (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym).

Sposób składania prac

Prace należy składać w wersji papierowej (zszytej w sposób trwały) w 1 egzemplarzu. W przypadku prac o objętości przekraczającej 200 stron maszynopisu, wymagane jest złożenie 2 egzemplarzy w wersji papierowej.

Do pracy należy dołączyć:

  1. wypełniony i opatrzony podpisami formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia,
  2. streszczenie pracy o objętości ok. 8 tys. znaków, które powinno zawierać:

prezentację przedmiotu pracy,

cel i przedmiot badań, najważniejsze pytania badawcze,

techniki badawcze,

najważniejsze wnioski wynikające z pracy i ich praktyczne wykorzystanie.

3. recenzje pracy,

4. płytę CD/DVD zawierającą wersje elektroniczne: pracy, streszczenia oraz formularza zgłoszeniowego.

Na płycie należy umieścić w sposób trwały (np. niezmywalnym flamastrem) tytuł pracy oraz imię i nazwisko autora. W przypadku prac o objętości przekraczającej 200 stron maszynopisu, wymagane jest przesłanie dodatkowego egzemplarza w wersji papierowej, zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu Konkursu.

Wyniki konkursu

Informacje o terminie rozstrzygnięcia Konkursu, wynikach oraz uroczystym finale zostaną podane odrębnym komunikatem na witrynie internetowej www.pfron.org.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej PFRON.

O terminie wręczenia nagród Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni pisemnie.

Osoby odpowiedzialne za organizację Konkursu

Tomasz Wojakowski – tel. (22) 50 55 448

Bartosz Giedrys – tel. (22) 50 55 137

e-mail: pwi@pfron.org.pl

Trampolina do kariery – wsparcie osób niewidomych i niedowidzących na rynku pracy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje o możliwości udziału w projekcie  Trampolina do kariery – wsparcie osób niewidomych i niedowidzących na rynku pracy, organizowanym przez Fundację Szansa dla Niewidomych Tyflopunkt w Kielcach.

Projekt jest współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Wartość dofinansowania: 432 504,06 zł.

Celem projektu jest integracja i aktywizacja  społeczno – zawodowa osób z dysfunkcją wzroku.

Adresatami zadania są:

Osoby niewidome i niedowidzące z województwa świętokrzyskiego w wieku 18-65 lat,

Członkowie rodzin, w których jest osoba niewidoma lub niedowidząca

Co zyskają uczestnicy:

  • Dostęp do bezpłatnych szkoleń
  • Wsparcie tyflopedagoga, specjalisty ds. terapii tyflotechnologicznej, specjalisty ds. diagnozy zawodowej, psychologa,
  • Udział w kursach zawodowych z zapewnionym stypendium szkoleniowym,
  • Wsparcie rodzinno-integracyjne polegające na rodzinnych wyjściach do miejsc kultury m.in.: kino, kręgle, muzeum,
  • Możliwość uczestnictwa w warsztatach tyfloinformatycznych i obsługi nowoczesnych urządzeń
  • Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu i znalezieniu pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

Fundacja Szansa dla Niewidomych Tyflopunkt Kielce

Ul. Targowa 18, 25-520 Kielce, 14 piętro, pokój 1422

Tel. kom. 662 138 600

Tel: 41 343 34 26,

Adres e-mail: kielce@szansadlaniewidomych.org

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy  mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej: www.szansadlaniewidomych.org

Spotkanie grupy wsparcia w miesiącu maju 2017 r.

http://pcpr.ostrowiec.info/wp-content/uploads/2014/11/images-150x150.jpgW dniu 24 maja 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia, w którym uczestniczyli psycholog i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. oraz rodziny zastępcze spokrewnione i niezawodowe.

Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

 „Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa,
nadzieją , która ciągle kwitnie, przyszłością.
Nie może i nie powinno być dzieci porzuconych.
Ani dzieci bez rodziny. Ani dzieci ulicy…
Należy czuwać, aby dobro dziecka było
zawsze stawiane na pierwszym miejscu.”

 (św. Jan Paweł II)

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego wszystkim osobom prowadzącym rodzinne formy opieki zastępczej oraz pracownikom placówek opiekuńczowychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowieckiego w dowód szacunku dla Ich pracy, pragniemy złożyć podziękowania za trud i poświęcenie, za troskę i opiekę, którymi każdego dnia darzą swoich podopiecznych i życzyć wiele sił, zrozumienia, cierpliwości, wytrwałości oraz doświadczania tego dobra, które okazują potrzebującym.
Niech uśmiech dziecka dodaje sił do podejmowania codziennego wysiłku i wytrwałości w pełnieniu tej misji.

Dzieciom z okazji Dnia Dziecka życzymy kochających i troskliwych opiekunów, którzy wprowadzą je w dorosłe życie.

                              Z wyrazami szacunku

Dyrektor i Pracownicy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św.

Telefon dla osób uzależnienia behawioralnie

Zapraszamy do współpracy w ramach projektu „Droga do zatrudnienia”

Szanowni Państwo,

Obecnie jesteśmy w trakcie realizowania projektu „Droga do zatrudnienia”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie, którego celem jest aktywizacja społeczno – zawodowa, nabycie kompetencji związanych z poruszaniem się po rynku pracy i kwalifikacji zawodowych dostosowanych do wymogów regionalnego rynku pracy oraz doświadczenia zawodowego a tym samym wzrost zdolności do zatrudnienia przez osoby w wieku 15 – 29 lat pozostające bez pracy.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych w wieku 15 – 29 lat zamieszkujących na terenie województwa świętokrzyskiego, w tym do:

– osób biernych zawodowo,

– osób niezarejestrowanych w urzędach pracy.

W szczególności zapraszamy kobiety, osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu oferujemy:

– Centrum Aktywizacji Zawodowej: spotkania z doradcą zawodowym, indywidualne pośrednictwo pracy,

– szkolenia wysokiej jakości,

– 4 – miesięczne staże z wynagrodzeniem.

Ponadto zapewniamy:

– stypendium stażowe  997,40 zł netto/mies.

– stypendium szkoleniowe  6,65 zł netto/godz.

– zwrot kosztów dojazdu

– catering podczas szkoleń

– materiały szkoleniowe

– ubezpieczenie NNW

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat projektu na stronie internetowej http://gieldapracy24.pl/

Doceniając Państwa zaangażowanie w edukację i rozwój zawodowy osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, kierujemy do Państwa prośbę o rozpowszechnienie informacji o projekcie na Waszej stronie internetowej oraz w innych miejscach dostępnych dla zainteresowanych.

W razie dodatkowych pytań, e-mail: info@gieldapracy24.pl, nr tel.: 81 7438400.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.