Akademia Świadomego Rodzica – VI edycja – nabór trwa do 24 lutego 2017 r.

Rodzicielstwo Zastępcze to wielka odpowiedzialność i trud fizyczny, psychiczny oraz społeczny. Wychowywanie przyjętego dziecka wiąże się z przeżywaniem bardzo silnych emocji, konfrontuje z bezradnością i przeżywaniem jego krzywdy po raz kolejny. Jest doświadczeniem, które bezpośrednio ma wpływ na życie emocjonalne rodzica zastępczego i adopcyjnego. Rodzice zastępczy niejednokrotnie doświadczają niezrozumienia ze strony najbliższego otoczenia, a często i instytucji. Rodzicielstwo zastępcze to doświadczanie radości i satysfakcji, ale także konfrontowanie się z bezradnością, niemocą oraz niejednokrotnie poczuciem bezsilności.

Opiekunowie zastępczy potrzebują wsparcia i konkretnych umiejętności pozwalających na skuteczniejsze pomaganie dzieciom, rozumienie siebie w tym procesie oraz unikanie wypalenia. To ważne, aby zrozumieć zakres swojej odpowiedzialności, poczucie sprawstwa i wpływu na rozwój dziecka obarczonego odrzuceniem. Jednocześnie pamiętając, że wraz z dzieckiem przyjmuje się jego historię i różnego charakteru doświadczenia. Potrzebne jest zachowanie równowagi pomiędzy własnymi potrzebami a rolą rodzica.

Wychodząc naprzeciw takim potrzebom proponujemy projekt Akademii Świadomego Rodzica, jako formę wsparcia i rozwoju własnych kompetencji rodzicielskich w kontakcie z dziećmi powierzonymi opiece zastępczej. W ramach programu Akademii uczestnicy są wyposażani w wiedzę z zakresu tematu przywiązania i kompetencje pozwalające na radzenie sobie z sytuacją traumy oraz zaburzeń rozwojowych powierzonych dzieci. Pozwala na lepsze rozumienie tego, co dzieje się w rodzinie zastępczej lub adopcyjnej z dzieckiem po doświadczeniach krzywdy lub borykających się z trudnościami rozwojowymi. Wyposaża rodziców w umiejętności radzenia sobie z trudami wychowywania przyjętego dziecka, tak by uniknąć wypalenia. Projekt uwzględnia indywidualne podejście do dziecka i rodzica, umożliwiając wzajemne wspieranie się oraz wspólne poszukiwanie rozwiązań.

cały program wraz z informacjami organizacyjnymi jest dostępny na stronie: www.ey.com/pl/pl/about-us/corporate-responsibility/fundacja–pomoc-psychologiczna–akademia-swiadomego-rodzica–edycja-vi

Wparcie dla osób młodych – Zapraszamy do projektu

Dzień Dobry,

Polska Giełda Pracy Sp. s o. o. pragnie zaprosić do udziału w projekcie – „Akcja Aktywizacja” osoby młode z woj. świętokrzyskiego , które  pozostają bez pracy,  nie kształcą się w trybie dziennym oraz nie szkolą się, tzn. w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału w szkoleniu.

W ramach projektu oferujemy:

- indywidualne doradztwo,

-warsztaty w tym Warsztaty Kompetencji Międzykulturowych

- pośrednictwo Pracy,

-certyfikowane szkolenia (Barman/ka, Obsługa ruchu turystycznego, Wykonywanie usług kelnerskich)

-stypendium szkoleniowe z tytułu uczestnictwa w szkoleniu

-4- miesięczne płatne staże zawodowe

Doceniając Państwa zaangażowanie w edukację i rozwój zawodowy młodych ludzi kierujemy do Państwa prośbę o rozpowszechnienie informacji o projekcie na Waszej stronie internetowej oraz w innych miejscach dostępnych dla zainteresowanych.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: www.aktywizacja.langeuro.com oraz pod numerem telefonu: 81 743 84 00.

KOMUNIKAT Aktywny Samorząd !!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku. Beneficjentów programu pomocy prosimy o zapoznanie się z ww. dokumentem: http://www.pfron.org.pl/download/1/7391/zalacznikdounr52017ZPFRONKierunk…

W chwili obecnej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przygotowuje nowe procedury i wnioski o dofinansowanie na 2017 rok dla beneficjentów Programu, które uwzględnią kolejne zmiany w jego realizacji wprowadzone przez Zarząd PFRON uchwałą nr 5/2017 z dnia 24 stycznia 2017r.

Nowe wnioski oraz terminy naboru w programie Aktywny Samorząd w roku 2017 ogłoszone zostaną na stronie internetowej PCPR pod koniec lutego bieżącego roku.

Nabór propozycji projektów do Programu Prac EUCPN

Krajowy Przedstawiciel Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości prowadzi nabór propozycji projektów do Programu EUCPN na 2017 rok. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach współpracy międzynarodowej na poziomie Unii Europejskiej koordynuje udział Polski w Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN). Dzięki EUCPN państwa członkowskie mogą wymieniać między sobą informacje i doświadczenia dotyczące zapobiegania przestępczości.

Sieć zapewnia także dostęp do dobrych praktyk i rozwiązań legislacyjnych, w tym do projektów profilaktycznych prowadzonych w innych państwach członkowskich. EUCPN zapewnia również możliwość prezentowania i udostępniania polskich rozwiązań i projektów profilaktycznych na szczeblu międzynarodowym, poprzez Krajowego Przedstawiciela Polski w EUCPN, stronę internetową EUCPN oraz udział w konferencji dobrych praktyk.

Projekty, które państwa członkowskie zgłaszają do Programu Prac EUCPN, zamieszczane są również na stronie internetowej Sieci oraz w Newsletterach. Ponadto Sekretariat EUCPN promuje konkretne projekty w mediach społecznościowych (głównie na Twitterze). Jest to niewątpliwie ogromna szansa na promocję swoich projektów na szczeblu międzynarodowym.

W oparciu o nadesłane propozycje projektów przygotowany będzie Program Prac, który to zostanie zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu w marcu br. Dotychczas zgłoszone zostały dwie polskie inicjatywy: Program „Razem bezpieczniej” oraz „Cyberdżungla” Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

W związku z powyższym zwracamy się do organizacji pozarządowych, jeśli realizują, koordynują bądź znają jakieś ciekawe inicjatywy profilaktyczne, które są lub będą realizowane w bieżącym roku, prosimy o przesyłanie projektów opisanych na załączonym formularzu w terminie do 6 lutego 2017 r. na adres: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego aleja IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Zakres tematyczny zgłoszeń jest dowolny, jednakże z uwagi na tematy przewodnie Prezydencji pożądane są projekty obejmujące: bezpieczeństwo seniorów, zapobieganie cyberprzestępczości, włamaniom do domów i kradzieżom kieszonkowym.

Załącznik:

Formularz_dla_projektu_do_programu_prac_EUCPN-PL

10. edycja Programu Stypendialnego „Moja Przyszłość” – zapraszamy do składania wniosków

Ponad 160 tysięcy bezpośrednio dla dzieci i młodzieży!

10. edycja Programu Stypendialnego „Moja Przyszłość”.

http://towarzystwonaszdom.pl/program-stypendialny-moja-przyszlosc/

Towarzystwo Nasz Dom ogłasza Program  Stypendialny  skierowany do dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnych formach opieki zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Źródło pomocy finansowej:

Źródłem Pomocy finansowej przyznawanej w Programie są środki otrzymane od Raiffeisen Bank Polska S.A., Fundacji Polish Childrens Rainbow z siedzibą w Kalifornii oraz z akcji „Góra Grosza 2016” prowadzonej w szkołach i przedszkolach oraz innych placówkach oświatowych w całej Polsce.

Decyzją Zarządu Towarzystwa Nasz Dom kwota przeznaczona do dystrybucji w tegorocznej edycji Programu wynosi 166 000 zł.

Adresaci konkursu: dzieci  i młodzież przebywająca w:

  • rodzinnej formie opieki zastępczej: spokrewnionej rodzinie zastępczej, niezawodowej rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie zastępczej, zawodowej specjalistycznej rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
  • placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego.

Wysokość pomocy:

Maksymalna wysokość dofinansowania w ramach jednego wniosku wynosi 5 000 złotych, przy założeniu, że dofinansowanie na 1 dziecko nie przekracza 1000 złotych.

W przypadku korepetycji z zakresu wiedzy na poziomie szkoły podstawowej, dofinansowanie na 1 dziecko nie może przekroczyć 500 złotych.

Priorytety udzielanej pomocy: wsparcie finansowego na zajęcia:

  • przygotowujące do ukończenia danego etapu edukacji,
  • przygotowujące do rozpoczęcia kolejnego etapu edukacji,
  • pozwalające na zdobycie kompetencji zawodowych,
  • rozwijające pasje i zainteresowania,
  • zajęcia rewalidacyjno-kompensacyjnych (tzw. korepetycje)

W 2017 roku priorytetem będą inicjatywy ukierunkowane na zdobywanie wiedzy i umiejętności wykraczającej ponad standardowy program nauczania na poziomie szkoły podstawowej (specjalizacje zawodowe, rozwój zainteresowań). W przypadku projektów dotyczących korepetycji z zakresu szkoły podstawowej, organizator zastrzega sobie prawo do zasięgnięcia opinii pedagoga szkolnego z placówki, do której uczęszcza Uczestnik.

Czas składania wniosków:

9 – 31 stycznia 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Wyniki konkursu:

13 lutego 2017r - wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej www.towarzystwonaszdom.pl

Zasady przystąpienia do konkursu i szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie oraz załącznikach do regulaminu.

Zapraszamy do składania wniosków konkursowych.

Jeden egzemplarz wniosku należy wysłać (w formie papierowej) na poniższy adres:

Towarzystwo Nasz Dom

Al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa

z dopiskiem: Program Stypendialny

Koordynator:

Elżbieta Prządka, 22 834 60 53, 508 106 152  lub e.przadka@naszdom.org.pl

 

Dokumenty do pobrania

1. Załącznik nr 1 – Zgłoszenie do Programu Stypendialnego „Moja Przyszłość”

2. Załącznik nr 2 – Zgłoszenie do Programu Stypendialnego „Moja Przyszłość” – usamodzielniony wychowanek

3. Załącznik nr 3 – Raport cząstkowy programu stypendialnego „Moja Przyszłość”

4. Załącznik nr 4 – Raport końcowy programu stypendialnego „Moja Przyszłość”

5. Załącznik nr 5 – Podsumowanie wykorzystania stypendium „Moja Przyszłość” składający się z 3 elementów

6. Przykładowy wzór umowy o przekazaniu środków finansowych w ramach Programu

Regulamin_ Fundusz Stypendialny

Życzenia świąteczne i noworoczne

Kolejne spotkanie grupy wsparcia w miesiącu listopadzie 2016 r.

http://pcpr.ostrowiec.info/wp-content/uploads/2014/11/images-150x150.jpgW dniu 30 listopada 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia, w którym uczestniczyli koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św., psycholog oraz rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe i prowadzący rodzinny dom dziecka.

Kolejne spotkanie grupy wsparcia w miesiącu październiku 2016 r.

http://pcpr.ostrowiec.info/wp-content/uploads/2014/11/images-150x150.jpgW dniu 28 października 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św., ul. Iłżecka 37 w godz. od 8.00 do 10.00 odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia, w którym uczestniczyli koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św., psycholog oraz rodziny zastępcze spokrewnione i niezawodowe.

„Powiat ostrowiecki przeciwko handlowi ludźmi”

W dniu 3 października 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św., ul. Iłżecka 37 odbyła się konferencja: ,,Powiat ostrowiecki przeciwko handlowi ludźmi”, która wpisuje się w obchody Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu – 18 października.

Spotkanie zostało zainicjowane przez Zespół Interdyscyplinarny Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w którym udział wzięli przedstawiciele Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (pan Mariusz Pasek – zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia i pani Anna Korcipa – przedstawiciel Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi), przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. (pan Eligiusz Mich – wicestarosta i pan Wojciech Lesiak – naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki), przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach (pan Czesław Zender – nadinspektor pracy Sekcji Legalności Zatrudnienia), przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Św. (młodszy aspirant pani Maja Słowik i nadkom. pan Piotr Zalewski – komendant), przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. (pan Paweł Walesic – kierownik – koordynator), przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Św. (pani Małgorzata Kocjan – p.o. Dyrektora i pani Beata Wrona – pośrednik pracy – doradca klienta), pracownicy ośrodków pomocy społecznej, uczniowie oraz nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych oraz wychowankowie i opiekunowie placówek opiekuńczo – wychowawczych powiatu ostrowieckiego.

Młodzież i nauczyciele z ostrowieckich szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych, a także pracownicy ośrodków pomocy społecznej wysłuchali wystąpienia pani Mai Słowik z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Św. na temat współczesnych zagrożeń związanych z emigracją zarobkową: czym jest handel ludźmi, metody werbowania, ochrona ofiar, ściganie sprawców handlu ludźmi. Pani Beata Wrona z Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Św. wytłumaczyła, czym jest Sieć Europejskich Ofert Pracy, zaś o funkcjonowaniu agencji zatrudnienia mówił pan Czesław Zender z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach.

Na zakończenie pani Anna Korcipa ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przedstawiła ABC planowania wyjazdu za granicę.

Na konferencji odbyła się projekcja 2 filmów: ,,Dwie małe dziewczynki” i ,,Zobacz zanim wyjedziesz”. Ponadto młodzież otrzymała materiały w postaci broszur informacyjnych Europejskich Służb Zatrudnienia ,,Eures” oraz informatora – komiksu  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ,,Nie jesteś na sprzedaż”.

„Tydzień Mediacji”

W ramach tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji (20 października 2016r.) odbywających się pod hasłem „Masz prawo do mediacji” organizowany jest  „Tydzień Mediacji” w dniach  17 – 22  października 2016r. W związku z powyższym w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim, wszyscy zainteresowani będą mogli  skorzystać z materiałów promujących mediację  dostarczonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Materiały te dostępne będą w Punkcie Obsługi Interesanta, Biurze Podawczym, Zespołach Kuratorskiej Służby Sądowej oraz w Sekretariatach poszczególnych Wydziałów. Ponadto możliwy będzie również bezpośredni kontakt z mediatorem Panią Jolantą Jędryszczyk w dniu  17 października 2016 roku (poniedziałek) w godzinach 12.00 do 14.00 – szczegółowe informacje będzie można uzyskać pod numerem telefonu 41 24 62 000 przed dniem  17 października 2016r.

Zainteresowani spotkaniem z mediatorem (również podczas trwania całego Tygodnia Mediacji)  proszeni są o zgłaszanie  się w terminie do dnia  17 października 2016 roku telefonicznie do Sekretariatu Prezesa Sądu pod numer telefonu (41) 24 62 000 bądź do Pani Anety Domagalskiej – Punkt Obsługi Interesanta – tel. (41) 266 45 66.