Kolejne spotkanie grupy wsparcia w miesiącu październiku 2016 r.

http://pcpr.ostrowiec.info/wp-content/uploads/2014/11/images-150x150.jpgW dniu 28 października 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św., ul. Iłżecka 37 w godz. od 8.00 do 10.00 odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia, w którym uczestniczyli koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św., psycholog oraz rodziny zastępcze spokrewnione i niezawodowe.

„Powiat ostrowiecki przeciwko handlowi ludźmi”

W dniu 3 października 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św., ul. Iłżecka 37 odbyła się konferencja: ,,Powiat ostrowiecki przeciwko handlowi ludźmi”, która wpisuje się w obchody Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu – 18 października.

Spotkanie zostało zainicjowane przez Zespół Interdyscyplinarny Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w którym udział wzięli przedstawiciele Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (pan Mariusz Pasek – zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia i pani Anna Korcipa – przedstawiciel Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi), przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. (pan Eligiusz Mich – wicestarosta i pan Wojciech Lesiak – naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki), przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach (pan Czesław Zender – nadinspektor pracy Sekcji Legalności Zatrudnienia), przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Św. (młodszy aspirant pani Maja Słowik i nadkom. pan Piotr Zalewski – komendant), przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. (pan Paweł Walesic – kierownik – koordynator), przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Św. (pani Małgorzata Kocjan – p.o. Dyrektora i pani Beata Wrona – pośrednik pracy – doradca klienta), pracownicy ośrodków pomocy społecznej, uczniowie oraz nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych oraz wychowankowie i opiekunowie placówek opiekuńczo – wychowawczych powiatu ostrowieckiego.

Młodzież i nauczyciele z ostrowieckich szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych, a także pracownicy ośrodków pomocy społecznej wysłuchali wystąpienia pani Mai Słowik z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Św. na temat współczesnych zagrożeń związanych z emigracją zarobkową: czym jest handel ludźmi, metody werbowania, ochrona ofiar, ściganie sprawców handlu ludźmi. Pani Beata Wrona z Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Św. wytłumaczyła, czym jest Sieć Europejskich Ofert Pracy, zaś o funkcjonowaniu agencji zatrudnienia mówił pan Czesław Zender z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach.

Na zakończenie pani Anna Korcipa ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przedstawiła ABC planowania wyjazdu za granicę.

Na konferencji odbyła się projekcja 2 filmów: ,,Dwie małe dziewczynki” i ,,Zobacz zanim wyjedziesz”. Ponadto młodzież otrzymała materiały w postaci broszur informacyjnych Europejskich Służb Zatrudnienia ,,Eures” oraz informatora – komiksu  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ,,Nie jesteś na sprzedaż”.

„Tydzień Mediacji”

W ramach tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji (20 października 2016r.) odbywających się pod hasłem „Masz prawo do mediacji” organizowany jest  „Tydzień Mediacji” w dniach  17 – 22  października 2016r. W związku z powyższym w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim, wszyscy zainteresowani będą mogli  skorzystać z materiałów promujących mediację  dostarczonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Materiały te dostępne będą w Punkcie Obsługi Interesanta, Biurze Podawczym, Zespołach Kuratorskiej Służby Sądowej oraz w Sekretariatach poszczególnych Wydziałów. Ponadto możliwy będzie również bezpośredni kontakt z mediatorem Panią Jolantą Jędryszczyk w dniu  17 października 2016 roku (poniedziałek) w godzinach 12.00 do 14.00 – szczegółowe informacje będzie można uzyskać pod numerem telefonu 41 24 62 000 przed dniem  17 października 2016r.

Zainteresowani spotkaniem z mediatorem (również podczas trwania całego Tygodnia Mediacji)  proszeni są o zgłaszanie  się w terminie do dnia  17 października 2016 roku telefonicznie do Sekretariatu Prezesa Sądu pod numer telefonu (41) 24 62 000 bądź do Pani Anety Domagalskiej – Punkt Obsługi Interesanta – tel. (41) 266 45 66.

Propagowanie rodzicielstwa zastępczego

W ramach tegorocznej Kampanii Wojewody Świętokrzyskiego „Potrzebuję rodziców od zaraz” pracownicy Działu ds. pracy z rodziną i dzieckiem z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. w dniu 23.09.2016 r. propagowali ideę rodzicielstwa zastępczego podczas 9 Spartakiady Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Świętokrzyskiego zorganizowanej na terenie Muzeum Archeologicznego „Krzemionki” w Sudole.

Kolejne spotkanie grupy wsparcia w miesiącu wrześniu 2016 r.

http://pcpr.ostrowiec.info/wp-content/uploads/2014/11/images-150x150.jpgW dniu 29 września 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św., ul. Iłżecka 37 w godz. od 8.00 do 10.00 odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia, w którym uczestniczyli starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św., psycholog oraz rodziny zastępcze spokrewnione i niezawodowe. Tym razem na spotkanie zostały zaproszone 22 rodziny zastępcze.

Spotkanie to było okazją do dzielenia się osobistymi doświadczeniami, do dyskusji i wspólnego poszukiwania rozwiązań konkretnych problemów zgłaszanych przez uczestników.

Kolejne spotkanie zaplanowano na miesiąc październik 2016 r.

POTRZEBUJEMY RODZICÓW OD ZARAZ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. ogłasza nabór dla kandydatów chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Mogą to być osoby, które zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575 z późn. zm.) spełniają następujące warunki:

-   dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

-   przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

-   nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

- nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

-  wypełniają obowiązek alimentacyjny -  w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

- są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone: zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;

- zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb oraz co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę posiada stałe źródło dochodu;

- nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Ostrowcu Św., ul. Świętokrzyska 22, VI piętro, pokój 6.6 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 oraz pod numerem tel. (41) 24 99 416 i (41) 24 99 405.

Im więcej wiesz, tym lepiej pomagasz

Zażywanie przez młodych ludzi środków psychoaktywnych tzw. „dopalaczy” stało się współcześnie problem wymagającym coraz to nowych rozwiązań  w celu jego zażegnania. Wiedza na temat zagrożeń związanych z uzależnieniem jest niebywale przydatna w prowadzeniu procesu wychowawczego zwłaszcza, gdy opieka jest sprawowana nad młodzieżą w środowisku zastępczym. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim chcąc przybliżyć tematykę związaną ze skalą zjawiska na terenie województwa świętokrzyskiego, etiologią uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych, metod profilaktyki oraz konsekwencji prawnych wynikających z naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w dniu 16 września br. w Starostwie  Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim zorganizowało szkolenie dla rodzin i opiekunów z pieczy zastępczej. Szkolenie zostało przeprowadzone przez 3 prelegentów: z Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, ze Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „PRO” oraz z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Św. Ogólnym celem szkolenia było podniesienie poziomu wiedzy rodziców zastępczych oraz wychowawców z placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Powiatu Ostrowieckiego nt. zagrożeń wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych, środków zastępczych przez adolescentów oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnicy mogli dowiedzieć się czym są dopalacze, jak działają na organizm oraz jakie są skutki ich zażywania, jak zachować się w sytuacji, kiedy zauważą, że dziecko jest pod wpływem dopalaczy, na co zwrócić szczególną uwagę oraz gdzie szukać pomocy. Ponadto mieli możliwość osobiście doświadczyć w specjalnych okularach: alkogoglach i narkogoglach jak widzi osoba nietrzeźwa oraz będąca pod wpływem narkotyków oraz zobaczyć, jak wyglądają narkotyki, dopalacze na podstawie atrap oraz przy pomocy zestawu przedmiotów służących do zażywania narkotyków.

Osoby biorące udział w szkoleniu pozytywnie oceniły zakres tematyczny i profesjonalny sposób ich przeprowadzenia. Można więc oczekiwać, że zdobyta wiedza przyczyni się do większej wrażliwości i właściwego reagowania na takie sytuacje, nie tylko w odniesieniu do podopiecznych, ale i innych osób dotkniętych problemem uzależnienia.

WSPARCIE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. wspiera rodziców zastępczych w sprawowaniu opieki nad powierzonymi im dziećmi poprzez m.in. organizowanie szkoleń, mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę występujące potrzeby. Trudności  zgłaszane przez rodziców zastępczych dotyczą najczęściej problemów wychowawczych z podopiecznymi w okresie dojrzewania.

W dniu 10 września br. w Starostwie  Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37 zorganizowano szkolenie dla rodzin zastępczych spokrewnionych i ich wychowanków na temat: „Komunikacja z dzieckiem w okresie dojrzewania, sprawiającego trudności wychowawcze”. Szkolenie przeprowadziła Firma Szkoleniowa „PRAXE” z Czechowic-Dziedzic. Tematyka dotyczyła doskonalenia umiejętności nawiązywania kontaktu z dzieckiem, budowania poczucia wartości dziecka jako sposób wywierania wpływu, udzielania wsparcia, motywowania dziecka do zmiany zachowań, dawania informacji zwrotnych jako model obustronnej komunikacji w rodzinie, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, narada rodzinna.

W szkoleniu wzięło udział 9 rodziców zastępczych wraz z podopiecznymi. Liczebność grupy wynosiła maksymalnie do 20 osób ze względu na interakcyjne metody pracy. Uczestnicy szkolenia otrzymali streszczenia poruszanych treści, a na zakończenie każdy z rodziców otrzymał zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Osoby biorące udział w szkoleniu pozytywnie oceniły zakres tematyczny i profesjonalny sposób jego przeprowadzenia. Można więc oczekiwać, że zdobyta wiedza przyczyni się do prawidłowego budowania relacji między rodzicami zastępczymi a ich podopiecznymi.

Zaproszenie do udziału w X edycji Kampanii Wojewody Świętokrzyskiego „Potrzebuję rodziców od zaraz”

„Migajmy razem”